top of page

קבלת החלטות נתמכת

 

רקע כללי

קבלת החלטות נתמכת היא הסדר משפטי המאפשר ל-"מקבל ההחלטות" - אדם בגיר המתקשה בהבנת מידע וקבלת החלטות בעניינו, אך מסוגל לקבל החלטות עם עזרה ותמיכה-  להיעזר ב-"תומך" לצורך קבלת מידע מגורם שלישי והתאמתו להבנתו, ובמקרים שבית המשפט אישר זאת לסייע במימוש ההחלטה באופן המותאם לו.
התומך אינו מקבל החלטות בשמו או במקומו של הנתמך, אלא זכאי לקבל את כל המידע מהרשויות וגורמים שלישיים שונים, ומסייע למקבל ההחלטות בקבלת המידע, הבנת המידע, ומסייע במימוש ומיצוי זכויות. ההחלטה מתקבלת רק על ידי  מקבל  ההחלטות  והוא  זה  שחותם  עליה ואחראי  לתוצאותיה.


למי ניתן למנות תומך החלטות?
בגיר המתגורר באופן קבוע בישראל , אשר הסכים לכך מראש, ואשר יכול לקבל החלטות בקשר לענייניו בעצמו עם קבלת תמיכה, היכול לבטא את רצונו, גם אם יש לו צורך בהתאמות או הנגשת המידע.


מי יכול להתמנות כתומך החלטות?
אדם בעל כשירות משפטית, שמקבל ההחלטות מעוניין שהוא ימונה לתפקיד, שנתן את הסכמתו, שאינו מצוי בניגוד עניינים או ביחסי תלות עם מקבל ההחלטות, ואשר אנו משמש כאפוטרופוס מקצועי.


הליך המינוי
בקשה למינוי תומך החלטות מוגשת לבית המשפט לענייני משפחה ע"י האדם שמעוניין שימונה לו תומך החלטה, או באמצעות אדם אחר שיסייע לו בהגשת הבקשה אם הוא מתקשה בכך.
תחומי המינוי – תומך ההחלטות מסייע בנושאים בהם התמנה לכך ע"י בית המשפט. תחומי המינוי הינם בין היתר לעניינים רכושיים (כגון ניהול חשבון בנק, חתימה על הסכמים שיש בהם מרכיב כספי) ועניינים אישיים (כגון עניינים רפואיים, מגורים, תעסוקה ופעילות פנאי).


איתור תומך החלטות
מקבל ההחלטות אמור לאתר אדם מסביבתו הקרובה שהוא סומך עליו שיתמנה כתומך החלטות עבורו, בהתנדבות או בשכר. אם אין בסביבה הקרובה אדם שיכול להתאים לתפקיד אז ניתן לאתר "תומך החלטות מתנדב" (הקשור לאחד האירגונים העוסקים בדבר) או "תומך החלטות מקצועי".

bottom of page