top of page

מהו ייפוי כוח כללי נוטריוני

ייפוי כוח הוא מתן הרשאה למיופה הכוח לבצע פעולה משפטית כלשהי, בשם מייפה הכוח, כלפי צד שלישי.

ישנן פעולות בהן מיופה הכוח הינו עורך דין כאשר הלקוח מייפה את כוחו של עורך הדין על מנת לבצע בשמו פעולות משפטיות. 

עם זאת, ישנן פעולות שלא יוחדו בדין לעורך דין ולכן אין כל מניעה לייפות את כוחו של כל אדם אחר לביצוע פעולות אלו – ייפוי כוח מסוג זה נקרא "ייפוי כללי".

מסגרת ההרשאה הניתנת בייפוי כוח כללי אינה מוגבלת לנושא משפטי מסוים או לסוג מסוים של פעולות משפטיות. ייפוי הכוח הכללי יכול להיות בעל הרשאה נרחבת ביותר, ובין היתר להסמיך את מיופה הכוח לייצג אדם ולהופיע בשמו של האדם שנתן את ייפוי הכוח בפני כל משרד ממשלתי, רשות שלטונית, חברת ביטוח, מוסד פיננסי, מוסד רפואי, חברה או בפני כל אדם, לרבות לחתום על כל מסמך בשמו של אותו אדם ולבצע כל פעולה נדרשת.

ייפוי כוח כללי נוטריוני יכול לשמש פיתרון יעיל למצבים של מוגבלות פיזית, מצב רפואי המונע מן האדם לבצע את הפעולות בעצמו, או בשל היעדרות עקב נסיעה לחו"ל או מגורים בחו"ל.

בשל היקפו הרחב והמשמעויות הכרוכות בכך קבע המחוקק שייפוי הכוח אינו בר תוקף אם הוא לא נערך או אומת על ידי נוטריון. חתימתו של נוטריון על גבי מסמך משפטי מהווה גושפנקא לתקינותו וכשרותו של המסמך.

 

מתי מתבטל ייפוי כוח כללי נוטריוני?

ייפוי כח מתבטל בכל אחת מהסיבות הבאות:

ייפוי הכוח בוטל על ידי מייפה הכוח.

ייפוי הכוח ניתן לתקופה מוגבלת.

מייפה הכוח או מיופה הכוח נפטר.

נגרעה כשרותו המשפטית של מייפה הכוח ו/או מיופה הכוח.

* החלק הקשור בביצוע עסקה במקרקעין בטל אם חלפו למעלה מעשר שנים ממועד החתימה על ייפוי הכוח.

תהליך עריכת ייפוי כוח כללי נוטריוני

הליך הכנת ייפוי כללי נוטריוני ואימות החתימה אינו ענין מורכב, וכל שנדרש הוא להגיע לפגישה קצרה אצל הנוטריון. עלות עריכת ייפוי כוח כללי נוטריוני קבועה בחוק ועומדת על סך של 208 ש"ח (נכון למועד כתיבת מאמר זה).

מומלץ להעביר מראש לנוטריון העתקי תעודות זהות של האדם שחותם על ייפוי הכוח, ושל מיופי הכוח אותם הוא מעונין למנות (ניתן למנות מיופה כוח אחד או מספר מיופי כוח באותו המסמך). 

יודגש כי רק האדם שנותן את ייפוי הכוח צריך להתייצב באופן אישי במשרדו של הנוטריון. כמו בכל אישור נוטריוני גם במקרה של ייפוי כוח כללי נוטריוני יש להצטייד בתעודת זהות, או דרכון (מקוריים) ישראלי או של מדינה זרה ולהציגם בפני הנוטריון. על פי חוק הנוטריונים ותקנות הנוטריונים חלה חובה על הנוטריון לזהות את החותם באופן אישי, ועליו לוודא כי החותם מבין את משמעות ייפוי הכוח.

לדוגמא של ייפוי כוח כללי נוטריוני בעברית לחצו כאן 

לדוגמא של ייפוי כוח כללי נוטריוני באנגלית לחצו כאן

bottom of page