top of page

"פטור מתור"-מתן שירות ציבורי בלא המתנה בתור לאזרחים ותיקים" שגילם מעל 80 שנים

אזרחים ותיקים בני 80 ומעלה מוצאים עצמם לעיתים נשרכים בתורים מפרכים ומייגעים במרכולים, בדואר ובמקומות נוספים הנותנים שירות לציבור. בשנת 2017 תוקן "חוק האזרחים הוותיקים" כך שבמקום בו ניתן שירות ציבורי לפי תור, יספק נותן השירות הציבורי את השירות בלא המתנה בתור לאזרח ותיק שגילו עולה על 80 (אם ביקש זאת).

 

מי זכאי לפטור?

החוק קובע כי אזרחים ותיקים מעל גיל 80 זכאים לקבל שירות ציבורי מבלי להמתין בתור.

 

 

באילו מקרים הזכאות מאפשרת לקבל שירות ציבורי ללא המתנה בתור?

"שירות ציבורי" הינו שירות הניתן לציבור או לחלק בלתי מסוים ממנו בידי "רשות ציבורית" או ב"מקום ציבורי" בדרך של מפגש פנים אל פנים,  למעט טיפול רפואי.

 

מהי "רשות ציבורית"?
 

 • משרד ממשלתי.

 • עירייה או מועצה מקומית.

 • תאגיד שהוקם בחוק, כגון: המוסד לביטוח לאומי, יד ושם, יד יצחק בן-צבי, תאגיד השידור הישראלי, הרשות לשמירת הטבע והגנים     הלאומיים.

 • חברה ממשלתית, חברה מעורבת וחברת בת ממשלתית כגון: חברת החשמל לישראל, רכבת ישראל, בית התפוצות, מוזיאון ישראל.

 • הסוכנות היהודית לארץ ישראל.

 • קופות החולים (הפטור רלוונטי רק בתור לקבלת שירותי משרד של קופת החולים)

 • כל גוף שהוא מבוקר כגון: מפעל, מוסד, קרן או גוף אחר הנתמכים, במישרין או בעקיפין, על ידי הממשלה.

 

מהו "מקום ציבורי"?
 

 • מקום או חלק ממקום העומד לשימושו של כלל הציבור או של חלק בלתי מסוים ממנו והוא מפורט ברשימה הבאה:

 • בית דואר, בנק

 • בית קולנוע, תיאטרון, אולם מופעים, אצטדיון

 • גלריה, מוזיאון, ספרייה

 • מקום המשמש למכירת כרטיסים לנסיעה בתחבורה ציבורית

 • אתר הנצחה, אתר לאומי, אתר עתיקות, גן לאומי ושמורת טבע

 • סופרמרקט גדול (שטח המכירה הוא לפחות 250 מ"ר)

 

מהם המקרים שבהם אין זכאות לקבל שירות ללא המתנה בתור?
 

 • תור שנקבע מראש - כשהתור נקבע מראש אין חובה לקדם אזרח ותיק לפני מוזמנים אחרים שקבעו תור מראש.

 • תור לטיפול רפואי - כשמדובר בטיפול רפואי (כולל טיפול פסיכולוגי, טיפול סיעודי, שירותי אחיות ופעולות אבחון רפואי או טיפול מונע) אין זכאות לקבל את הטיפול הרפואי ללא המתנה בתור, כולל טיפול רפואי הניתן בקופות החולים וכולל שירותי רוקחות בבתי מרקחת.

 • ההמתנה בתור היא בכלי רכב - כאשר ההמתנה בתור נעשית במכונית, לא ניתן לקבל את השירות מבלי להמתין.

 • במידה וזמן ההמתנה בתור הוא קצר, אין חובה מטעם נותן השירות לספק את השירות ללא המתנה.

 • במקרה של המתנה בתור לתחבורה ציבורית אין זכאות לקבל את השירות ללא המתנה בתור.

 

איך ממשים את הזכאות לקבל שירות ללא המתנה בתור?

לקבלת הפטור, יש לגשת בעת העמידה בתור אל מי שאחראי על התור ולבקש לקבל את השירות ללא תור. האחראי על התור רשאי לבקש מהאזרח הוותיק להציג תעודה להוכחת גילו, כדי לוודא את זכאותו לקבל שירות ללא תור.

הביטוח הלאומי שולח באופן אוטומטי כרטיס " 80 פלוס-פטור מתור" אשר ניתן להציגו לצורך מימוש הזכאות. אם לא קיבלתם את הכרטיס ניתן לפנות לביטוח לאומי-מרכז מידע ארצי לאזרחים ותיקים ובני משפחתם בטלפון 9696* או למוקד אזרחים ותיקים במשרד לשיוויון חברתי בטלפון 8840*. יודגש כי אין חובה להציג את כרטיס "פטור מתור" וניתן להציג תעודת זהות, רישיון נהיגה או כל תעודה אחרת המפרטת תאריך לידה.

 
 
 

פטור מתור לאזרח הותיק

צידו האחורי של הכרטיס

פטור מתור לאזרח הותיק
bottom of page