top of page

מדריך לאיתור כספים אבודים


אולי גם לכם יש כספים אבודים?

כספים אבודים הם כל אותם כספים שבבעלותכם ולא ידעתם, ששכחתם מקיומם, לא קיבלתם דיווחים שנתיים עקב כך שפרטי הקשר אינם מעודכנים או שאינכם זוכרים היכן הם נמצאים. אלו בעצם כספים שיושבים ומחכים שתמצאו אותם. 

אילו סוגי כספים אבודים יכולים להיות לכם? 

חסכונות פנסיונים לא פעילים – כספים שהפקדתם בעבר (כשכירים או כעצמאים) בקרנות השתלמות, קרנות פנסיה, ביטוחי חיים או קופות גמל.
חשבונות וחסכונות לא פעילים בבנק – חשבונות עו"ש או פיקדון לא פעיל, במטבע ישראלי או במט"ח, שפתחתם בבנק שאינו הבנק הרגיל שלכם או חסכונות שחסכתם ושכחתם מקיומם.
ביטוחים שרכשתם - פוליסות שאינן בתוקף, מוצרי ביטוח המשמשים כחיסכון פנסיוני כגון ביטוח החיים שנלווה ל"ביטוח מנהלים".
כספים שירשתם מקרוב משפחה שנפטר – חשבונות בנק, חסכונות, חסכונות פנסיוניים או ביטוחי חיים שהיו על שם הקרוב שנפטר.

איך מוצאים כספים אבודים?

נכנסים לאתר האינטרנט של "הר הכסף" ו"הר הביטוח" ומבצעים חיפוש לגביכם ולגבי קרובים שנפטרו. 

 

הר הכסף 

הר הכסף​ הוא מנוע חיפוש לאיתור כספים אבודים של חסכונות פנסיונים, פוליסות ביטוח חיים, חשבונות בנק ותכניות חיסכון.

הר הביטוח

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​הר הביטוח​  הוא מנוע חיפוש המציג באופן מאובטח ובחינם את כל מוצרי הביטוח שרכשתם מכל חברות הביטוח בישראל. השירות מעניק מידע בסיסי וחשוב לגבי מוצרי הביטוח שרכשתם, תקופת הביטוח, המחיר ששילמתם ובאיזו חברת ביטוח הוא נמצא.
כל המידע בענייני הביטוחים במקום אחד - ביטוח חיים, ביטוח בריאות, ביטוח תאונות אישיות, ביטוח רכב, ביטוח דירה וכו'.
יש לשים לב האם קיימות מספר פוליסות בעלות כיסוי דומה - יש לבדוק שאין כפל ביטוח. במידה שיש ביטוח במספר חברות לגבי אותו הנכס או לגבי אותו סוג כיסוי ביטוח (כגון ביטוח בריאות או תאונות אישיות) אזי ייתכן וישולמו תגמולי ביטוח פעם אחת בלבד! ביטול כפל ביטוח ימנע מכם לשלם פעמיים עבור אותו מוצר.


לאחר קבלת המידע מהר הביטוח, כדאי לברר עם גורם מקצועי האם המוצרים שנרכשו אכן נדרשים למבוטח, האם הכיסויים בפוליסה תואמים לצרכים שלכם, וכיצד ניתן להוזיל את המחיר ולשפר את תנאי הביטוח.


מומלץ לבדוק את זהות המוטבים שהוגדרו בעבר בקרנות השתלמות, קרנות פנסיה, ביטוחי חיים , קופות גמל וביטוחי מנהלים, ולעדכנם במידת הצורך על פי השינויים שחלו בחייו האישיים של החוסך. 

איך מבצעים חיפוש ב"הר הכסף" ו"הר הביטוח" ?

נכנסים לכל אחד מאתרי האינטרנט הנ"ל. ב"הר הכסף" אפשר לבצע בדיקה גם לגבי קרוב שנפטר.

הבדיקה אינה כרוכה בעלות כשלהי. ודאו שאתם עורכים את החיפושים באתר האינטרנט הרשמי של המדינה (סיומת gov.il).

 

הפרטים הנדרשים לעריכת הבדיקה באתר "הר הכסף":

•    מס' תעודת זהות
•    תאריך הנפקת תעודת הזהות (מופיע על גבי תעודת הזהות)
•    תשובה לשאלה - האם הונפק לך דרכון בשלוש השנים האחרונות? כן/לא
•    תשובה לשאלה -  האם יצאת מהארץ בשלוש השנים האחרונות? כן/לא
•    בבדיקה לגבי אדם שנפטר – מס' ת.ז של הנפטר ותאריך הפטירה
 

הפרטים הנדרשים לעריכת הבדיקה באתר "הר הביטוח":

הזדהות באמצעות "מערכת ההזדהות הממשלתית".
אם טרם נרשמתם ל"מערכת ההזדהות הממשלתית" אזי יש לבצע הרשמה ראשונית. לשם כך יש להכין שניים מתוך שלושת המסמכים הבאים: תעודת זהות, דרכון, כרטיס אשראי. להרשמה לחצו כאן 
 

bottom of page