top of page

מהו "מסמך הבעת רצון"

מי ידאג לילדיי אם חס וחלילה "יקרה משהו" לי ולבן/בת הזוג שלי?

הפיתרון האידאלי להורים יחידניים ולהורים לבגיר עם צרכים מיוחדים

רקע

בליבו של כל הורה תמיד מקונן החשש הגדול שמא לא יוכל עוד לדאוג לילדיו כתוצאה מאירוע טראגי (מוות או מצב רפואי שאינו מאפשר להורה לתפקד). חשש זה מתעצם בקרב הורים יחידניים שכן בהעדר בן/בת זוג אין אפוטרופוס טבעי נוסף לילדיהם. יודגש כי החשש הזה אינו נחלתם רק של הורים לקטינים – כך למשל הורה שהינו אפוטרופוס לילד בגיר בעל צרכים מיוחדים שאינו מסוגל לנהל את ענייניו. 

 

 

מסמך הבעת רצון הוא מסמך משפטי המאפשר להורה של קטין, או לאפוטרופוס שהוא בן משפחה של קטין או בגיר, לציין מי יהיה האפוטרופוס שיחליף אותו בעתיד במקרה של מוות או בשל מוגבלות כלשהי – שכתוצאה מכך הוא יחדל להיות מסוגל לדאוג לילדו או לקרובו ולקבל החלטות לגביו. אם בעתיד יתנהל הליך למינוי אפוטרופוס מחליף יהיה על בית המשפט לבחון את מסמך הבעת הרצון  ולתת לו משקל, אם כי ההכרעה הסופית נתונה לבית המשפט.

כאמור, מסמך הבעת רצון מתייחס למקרים בהם ההורה (או האפוטרופוס) לא יהיה מסוגל לדאוג לאותו אדם (קטין או בגיר) אשר הוא אחראי לו או משמש לו כאפוטרופוס: לדוגמא במקרה של מות הורה יחידני או שבץ שמותיר את ההורה היחידני בחוסר כשירות לתפקד, או למשל במקרה של תאונה בה נפטרו שני בני הזוג או נותרו בחוסר כשירות לתפקד. חשוב להזכיר שאם בן הזוג כשיר אזי בן הזוג ממשיך לשמש כאפוטרופוס טבעי לילדיו, ואין שום צורך במינוי אפוטרופוס מטעם בית המשפט.

יודגש – סבא וסבתא, דוד/דודה ובני משפחה אחרים – אינם בהכרח אפוטרופוסים חליפיים, ובית המשפט ימנה אפוטרופוס לקטין לאחר דיון מעמיק ושקילת מכלול הנסיבות המשפחתיות. 

מי רשאי לערוך מסמך הבעת רצון?

•    הורה של קטין.

•    אפוטרופוס מכהן נוכחי שהוא קרוב משפחה (בן, בן זוג, הורה, אח, סב) של האדם לו הוא מונה כאפוטרופוס על ידי בית משפט.

•    "אפוטרופוס למעשה" - מי שדואג בפועל לענייניו של האדם גם במקרה שלא ניתן צו מינוי אפוטרופסות על ידי בית משפט.

 

אופן עריכת מסמך הבעת רצון

את מסמך הבעת הרצון עליכם לערוך בפני עורך דין שעבר הכשרה מיוחדת של משרד המשפטים- אגף האפוטרופוס הכללי .לאחר עריכת המסמך עורך הדין יפקיד באופן דיגיטלי את המסמך במרשם של האפוטרופוס הכללי.

 

 

סוגי העניינים שניתן לכלול במסמך הבעת רצון

המסמך יכול להתייחס למינוי אפוטרופוס מחליף לכלל העניינים - ענינים רכושיים, ענינים רפואייים וענינים אישיים או לחלקם.

עורך המסמך מציין את זהות האדם אשר האפוטרופוס מבקש שיחליף אותו בתפקידו - "האפוטרופוס המחליף", ובנוסף יכול לתת "הנחיות מקדימות" לאפוטרופוס המחליף שימונה.

הנחיות מקדימות –הנחיות מקדימות הן למעשה מרכיב מהותי במסמך הבעת רצון,  ותפקידן הינו להנחות את האפוטרופוס המחליף כיצד לפעול ולטפל ביקירם אם יתעורר הצורך בכך. ניתן לכלול בהנחיות המקדימות הוראות שונות כגון בעניני כספים, סביבת המגורים, גידול הילד והקניית ערכים, זרם חינוכי וכל אירוע או ענין הצופה פני עתיד. על כן, מומלץ מאוד לתת "הנחיות מקדימות" במסגרת עריכת מסמך הבעת הרצון.

עורך המסמך יכול לציין במסמך הבעת הרצון אפוטרופוס יחיד או מספר אפוטרופוסים, ולעניין מינוי אפוטרופוס לאדם בגיר - גם תאגיד אפוטרופסות. 

ניתן לצרף למסמך הבעת רצון כל מסמך שהאדם שעורך את מסמך הבעת הרצון חושב שיש צורך לצרף, כגון רשימת נכסיו של הקטין, אנשי קשר חשובים, מידע מהותי ועוד.

על האפוטרופוס המחליף להסכים לשמש בתפקיד, לקרוא את המסמך, ולחתום עליו בפני עורך דין.

 

האפוטרופוס המחליף

האפוטרופוס המחליף שיתמנה על ידי בית המשפט יהיה מוסמך לפעול בשם האדם תחת האפוטרופסות, בעניינים הרכושיים, הרפואיים והאישיים, כולם או חלקם בהתאם לצו המינוי.

אפוטרופוס לעניינים אישיים ידאג לרווחתו האישית של האדם (הקטין או הבגיר), לצרכיו היומיומיים, למקום מגוריו, לבריאותו, לענייניו הגופניים, הנפשיים או החברתיים.

אפוטרופוס שימונה לעניינים רפואיים ידאג לעניינים הבריאותיים.

אפוטרופוס לענייני רכוש ידאג לטיפול בכלל נכסיו, כספיו והתחייבויותיו של האדם.

בית המשפט ייתן עדיפות למינוי המבוקש (בכפוף לבחינת טובת הקטין/הבגיר) ויורה לאפוטרופוס לפעול בהתאם להנחיות שפורטו במסמך הבעת הרצון. בית המשפט יוודא לאחר המינוי, האפוטרופוס המחליף יהיה כפוף לפיקוח משרד המשפטים- אגף האפוטרופוס הכללי. 

קבלת שכר על ידי האפוטרופוס - בית המשפט רשאי לקבוע שכר לאפוטרופוס המחליף אשר ישולם מכספו של האדם, בהתאם לקבוע בחוק. השכר ישולם מכספו של האדם שמונה לו אפוטרופוס. כמו כן, האפוטרופוס זכאי להחזר הוצאות סבירות שהוציא במסגרת תפקידו כאפוטרופוס מחליף.

 

 

תהליך הפקדת מסמך הבעת רצון במשרד המשפטים

במסגרת הליך עריכת מסמך הבעת רצון, יש להפקיד עותק מקוון של המסמך במערכת הממוחשבת של משרד המשפטים- אגף האפוטרופוס הכללי. תהליך זה מתבצע באופן מקוון/דיגיטלי  ע"י עורך הדין.

בתום הטיפול בבקשה משרד המשפטים ישלח הודעה לעורך הדין (עם העתק לעורך המסמך) על אישור או דחיית בקשת ההפקדה.

לאחר הפקדת מסמך הבעת הרצון - אחת לשלוש שנים ישלח האפוטרופוס הכללי לעורך המסמך "תזכורת", בכדי לוודא שעורך המסמך אינו רוצה לשנות את המסמך בשל שינוי נסיבות או מטעם אחר.

הפעלת מסמך הבעת רצון

בית המשפט הוא הגוף שממנה את האפוטרופוס המחליף, ובעת שמתעורר הצורך הוא דן בהוראות מסמך הבעת רצון, ומחליט האם לאשר את תוכנו. לביהמ"ש שיקול דעת מלא כיצד לנהוג ואין הוא מחויב לפעול על פי הוראות מסמך הבעת הרצון. יחד עם זאת, בית המשפט ייתן להבעת הרצון משקל מהותי, וכל עוד אין בו פגיעה בטובתו של מי שממנים לו אפוטרופוס חליף הוא יאשר את תוכנו כמות שהוא, על מנת להוציא לפועל את רצונו של עורך המסמך.

ביטול/שינוי של מסמך הבעת רצון

עורך המסמך יכול בכל עת לבטל את מסמך הבעת הרצון באמצעות מתן הודעה בכתב למשרד המשפטים – אגף האפוטרופוס הכללי. כמו כן, עורך המסמך יכול בכל עת לשנות את מסמך הבעת הרצון באמצעות עריכת מסמך חדש (אשר יבוא במקום המסמך הקיים), והפקדתו במערכת הממוחשבת של האפוטרופוס הכללי.

היתרונות בעריכת מסמך הבעת רצון

•    הינך דואג ושולט מראש על עתידם של ילדיך, הינך מביע מבעוד מועד את רצונותיך באופן ברור ובכתב, וכך בני משפחתך (ובית

     המשפט) יודעים מראש כיצד היית רוצה שיפעלו לטובת ילדיך.

•    אתה פועל כבר היום כדי לפשט ולהקל במקרה של אירוע טראגי בלתי צפוי, ופועל למניעת סכסוכים בין בני המשפחה השונים.

•    הינך מאפשר התנהלות יעילה של האפוטרופוס המחליף, עפ"י הנחיות מקדימות ספציפיות שאתה נתת מראש, ובכך מעניק לעצמך

     שקט נפשי שהכל הוסדר מראש.

 

תהליך עריכת מסמך הבעת רצון

מדובר בשני מפגשים עם עורך דין שעבר הכשרה ייעודית והוסמך לכך באופן מיוחד ע"י משרד המשפטים- אגף האפוטרופוס הכללי.

במפגש הראשון ניפגש על מנת שאוכל להכיר אותך ולשמוע עליך ועל משפחתך. בפגישה תקבל הסברים לגבי המשמעויות המשפטיות והאפשרויות השונות, ונדבר על הצרכים הספציפיים שלך. הפגישה תארך כשעתיים. לאחר הפגישה נשוחח במידת הצורך בטלפון על דברים שחשבת עליהם לאחר סיום הפגישה, ואני אתחיל להעלות על הכתב את ההוראות וההנחיות שברצונך לתת במסגרת מסמך הבעת הרצון.

במפגש השני, שהפעם יערך יחד איתך ומי שברצונך למנות כאפוטרופוס מחליף, נציג את הדברים גם לאפוטרופוס המחליף, נערוך שיחה משותפת כדי להבהיר לאפוטרופוס המחליף את תפקידו ואת הנחיותיך, נשמע יחדיו את הפידבק של האפוטרופוס המחליף לדברים, נתאם ציפיות בינך ובין האפוטרופוס המחליף ונסיים להעלות את הדברים על הכתב. הפגישה תארך כשעתיים, ובסיומה אתה והאפוטרופוס המחליף המיועד תחתמו על מסמך הבעת הרצון. 

מיד לאחר מכן אני אדאג להגיש את המסמך לרישום באופן מקוון/דיגיטלי במשרד המשפטים-אגף האפוטרופוס הכללי. כמובן שגם אתה וגם האפוטרופוס המחליף תקבלו העתק של המסמך.

bottom of page